Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлыння       Мальтобар С.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ."
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14311637
4. Місцезнаходження
Київська, Iванкiвський, 07201, смт. Iванкiв, Фрунзе, 53
5. Міжміський код, телефон та факс
0-4591-5-30-04. 0-4591-5-35-05 04591-5-35-05
6. Електронна поштова адреса
oaopromin@oaopromin.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.oaopromin.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Рiчна iнформацiя ПАТ "Промiнь." мiстить наступну iнформацiю:
1. Титульний аркуш
2. Змiст
3. Основнi вiдомостi про емiтента;
4. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
5. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi так як емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб;
6. Iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як посади корпоративного секретаря емiтент не має;
7. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня так як послугами рейтингового агентства емiтент не користувався;
8. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як Емытент сворено в процесi приватизацiї державного майна, державна частк в статутному капiталi Емiтента вiдсутня.
9. Iнформацiя про посадових осiб емiтента;
10. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента
11. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв;
12. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймалось, емiтент не нараховував та не виплачував дивiденди.
13. ВiдомоIнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
14. Вiдомостi про цiннi папери емiтента, крiм: iнформацiї про облiгацiї емiтента, iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, так як емiтент iнших цiнних цiнних паперiв, крiм простих акцiй бездокументарної форми iснування не випускав, викупу власних акцiй не здiйснював.
15. Опис бiзнесу;
16. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, крiм:
- Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, так як емiтент не займається виробництвом продукцiї якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;
-Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, так як вiдповiдних рiшень емiтентом не приймалось.
17. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв"язку з вiдсутнiстю такого забезпечення;
18. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду.
19. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, звiт про корпоративне управлiння.
20. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня у зв"язку з вiдсутнiстю таких випускiв.
22.Текст аудиторського висновку (звiту).
23. .Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй так як емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних, власник iстотної участi не надав згоду на оприлюденння ПIБ.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ."
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 318903
3. Дата проведення державної реєстрації
17.09.1997
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
106852.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
82
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
10. Органи управління підприємства
Так як емiтент є акцiонерним товариством iнформацiя про органи управлiння не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26000209188
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26006209212

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 3222055100-30 26.07.2013 Департамент екологiї та природнiх ресурсiв Київської обласної державної адмiнiстрацiї 26.07.2018
Опис Вiдповiдає Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" № 1775-111 вiд 01.06.2000р. зi змiнами та доповненнями. Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї для продовження дiяльностi, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами.
 
Спецiальне водокористування 365/2 21.11.2011 Департамент екологiї та природнiх ресурсiв Київської обласної державної адмiнiстрацi 21.11.2017
Опис Вiдповiдає Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" № 1775-111 вiд 01.06.2000р. зi змiнами та доповненнями. Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї для продовження дiяльностi, пов'язаної зi спецiальним водокористуванням.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв АЕ 194986 №73 04.04.2013 Державна служба України з контролю за наркотиками 21.03.2018
Опис Вiдповiдає Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" № 1775-111 вiд 01.06.2000р. зi змiнами та доповненнями. Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї для продовження дiяльностi з придбання, перевезення та використання прекурсорiв (список 2 таблицi IV).
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальтобар Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут, констроювання i виробництво електронно обчислювальної апаратури.
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Промiнь.", Голова правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 5
9) Опис
Голова правлiння здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю товариства. Голова правлiння має право вiдповiдно до рiшень правлiння товариства: без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, розпоряджатися коштами та майном товариства у межах, що визначенi статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями наглядової ради товариства. Посадова особа винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала.
29.04.2016 року протоколом зборiв Наглядової ради № 26 припинено повноваження особи. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало закiнчення термiну повноважень особи. 29.04.2016 року протоколом зборiв Наглядової ради № 26 призначено на посаду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв Мальтобар С.В. займав посаду Голови правлiння ПАТ "Промiнь."Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мусiєнко Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Середньо-спецiальна. Київський технiкум готельного господарства. Бухгалтерський облiк
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Промiнь", бухгалтер 2-ї категорiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2011 5
9) Опис
Посадова особа як член правлiння товариства виконує повноваження, обумовленi Положенням про Правлiння Товариства
29.04.2016 року протоколом зборiв Наглядової ради № 26 припинено повноваження особи. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало закiнчення термiну повноважень особи. 29.04.2016 року протоколом зборiв Наглядової ради № 26 призначено на посаду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Члена правлiння ПАТ "Промiнь." Загальний стаж складає 8 рокiв. На iнших пiдприємствах посад не займає.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мостовський Аркадiй Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища. Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер електронно-обчислювальних машин
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "НТК ЕКРАН", Генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3
9) Опис
Голова наглядової ради товариства органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. товариства Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не було. Загальний стаж роботи посадової особи 49 рокiв, попередня посада протягом останнiх п"яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "ПРОМIНЬ." В iнших пiдприємствах посад не займає.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гальцева Євгенiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Академiя мунiципального управлiння, економiст за спецiальнiстю облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ДКБ "Экран", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3
9) Опис
Член наглядової ради товариства приймає участь в роботi наглядової ради, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 32 роки, попередня посада протягом останнiх п"яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "ПРОМIНЬ.", В iнших пiдприємствах посад не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальчук Микола Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища. Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Промiнь", Заступник голови правлiння з виробництва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3
9) Опис
Член наглядової ради товариства приймає участь в роботi наглядової ради, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 35 рокiв, попередня посада протягом останнiх п"яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "ПРОМIНЬ."В iнших пiдприємствах посад не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не було.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шемякiн Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут, радiотехнiк
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Промiнь.", Голова правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 5
9) Опис
Посадова особа як член правлiння товариства виконує повноваження, обумовленi Положенням про Правлiння Товариства та Статутом Товариства. 29.04.2016 року протоколом зборiв Наглядової ради № 26 припинено повноваження особи. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало закiнчення термiну повноважень особи. 29.04.2016 року протоколом зборiв Наглядової ради № 26 призначено на посаду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Члена правлiння ПАТ "Промiнь.". Загальний стаж складає 40 рокiв. На iнших пiдприємствах посад не займає. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вакулiна Валентина Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища. Київський iнститут народного господарства, економiст
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПРОМIНЬ."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5
9) Опис
Посадова особа як голова ревiзiйної комiсiї товариства виконує повноваження, обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та Статутом Товариства. 22.04.2016 року за рiшенням загальних зборiв припинено повноваження особи. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало закiнчення термiну повноважень особи. 22.04.2016 року рiшенням загальних зборiв призначено на посаду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Промiнь.". Загальний стаж складає 31 рiк. На iнших пiдприємствах посад не займає.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прокопчук Олена Аркадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ПРОМIНЬ."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3
9) Опис
Член наглядової ради товариства приймає участь в роботi наглядової ради, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 23 роки, попередня посада протягом останнiх п"яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "ПРОМIНЬ.", В iнших пiдприємствах посад не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не було.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлозуб Наталiя Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Середня-спецiальна, Запорiзький авiацiйний технiкум, спецiальнiсть - обробка металiв рiзанням
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Не було.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2015 1
9) Опис
Посадова особа як член ревiзiйної комiсiї товариства виконує повноваження, обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та Статутом Товариства. 22.04.2016 року рiшенням загальних зборiв призначено на посаду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 30 рокiв. На iнших пiдприємствах посад не займає.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давиденко Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середньо-спецiальна, Iрпiнський економiчний технiкум, спецiальнiсть - бухгалтерський облiк
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Промiнь.", член ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 1
9) Опис
Посадова особа як член ревiзiйної комiсiї товариства виконує повноваження, обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та Статутом Товариства. 22.04.2016 року за рiшенням загальних зборiв припинено повноваження особи. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало закiнчення термiну повноважень особи. 22.04.2016 року рiшенням загальних зборiв призначено на посаду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Промiнь." Загальний стаж складає 22 роки. На iнших пiдприємствах посад не займає.
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Мальтобар Сергiй Володимирович д/н д/н д/н 104757 24.50972 104757 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Мусiєнко Олена Володимирiвна д/н д/н д/н 63 0.01474 63 0 0 0
Голова Наглядової ради Мостовський Аркадiй Юхимович д/н д/н д/н 104757 24.50972 104757 0 0 0
Член Наглядової ради Гальцева Євгенiя Вiкторiвна д/н д/н д/н 16467 3.8527 16467 0 0 0
Член Наглядової ради Ковальчук Микола Олександрович д/н д/н д/н 1938 0.45340000000 1938 0 0 0
Член Правлiння Шемякiн Володимир Iванович д/н д/н д/н 497 0.1163 497 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Вакулiна Валентина Федорiвна д/н д/н д/н 63 0.01474 63 0 0 0
Член Наглядової ради Прокопчук Олена Аркадiївна д/н д/н д/н 16469 3.8532 16469 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Бiлозуб Наталiя Вiталiївна д/н д/н д/н 63 0.01474 63 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Давиденко Наталiя Iванiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 245074 57.3393 245074 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н д/н 104757 24.50970000000 104757 0 0 0
Фiзична особа д/н д/н д/н 104757 24.50970000000 104757 0 0 0
Фiзична особа д/н д/н д/н 47600 11.13685000000 47600 0 0 0
Усього 257114 60.1563 257114 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 99.96
Опис Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 фiнансового року та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 року.
7. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
8. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
10. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З першого питання вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Лєшкова Наталiя Леонiдiвна – голова Лiчильної комiсiї; Захаревич Раїса Михайлiвна – член Лiчильної комiсiї; Шемякiна Тетяна Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З другого питання вирiшили: Обрати Донченко Iрину Миколаївну – Головуючим загальних зборiв Товариства; Сахнову Наталiю Миколаївну – Секретарем загальних зборiв Товариства.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З третього питання вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З четвертого питання вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Рiшення прийняте 82,8972 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
З п’ятого питання вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк.
Рiшення прийняте 82,8972 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шостого питання вирiшили: Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Рiшення прийняте 82,8972 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З восьмого питання вирiшили: Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтность з урахуваннмя її невiдємної частини - балансу) Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийняте 82,8972 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
З дев’ятого питання вирiшили: Збитки Товариства за результатами дiяльностi Товариства за 2015 роцi у розмiрi 490 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, що буде отримано Товариством в наступних роках.
Рiшення прийняте 82,8972 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З десятого питання вирiшили: Основними напрямками дiяльностi дiяльностi Товариства на 2016 рiк є виготовлення виробiв та деталей для лiтакiв Ан-140, Ан-148, Ан-178, Ан-124, Ан-70 та їх модифiкацiй, а також iнших виробiв згiдно надходження заявок вiд замовникiв.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З одинадцятого питання вирiшили: Припинити повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Вакулiної Валентини Федорiвни -голови Ревiзiйної комiсiї Товариства; Падалко Олени Петрiвни - члена Ревiзiйної комiсiї Товариства; Давиденко Наталiї Iванiвни - члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення прийняте 82,8972 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дванадцятого питання вирiшили: Членами ревiзiйної комiсiї обрати: Вакулiну Валентину Федорiвну, Давиденко Наталiю Iванiвну, Бiлозуб Наталiю Вiталiївну.
Пропозицый до порядку денного не було.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi у їх скликаннi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "Ромекс-iнвест"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23725243
Місцезнаходження 04074 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Автозаводська, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ №286550
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 231-58-86
Факс (044) 231-58-86
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Венгер i Партнери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36852079
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ Святошинський м. Київ проспект Перемоги, 65, корп. Б, оф. 357
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)223-78-10
Факс (044)223-78-10
Вид діяльності Ведення аудиторської дiяльностi
Опис Надання аудиторського висновку (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.08.2010 326/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA4000086151 Акція проста документарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 427410 106852.500 100.000000000000
Опис Товариство випустило тiлькi простi iменнi акцiї. Додаткових емiсiй не було. Торгiвля цiнними паперами на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ "Промiнь" створено на базi державного пiдприємства Iванкiвський приладобудiвний завод "Луч", заснований 11 грудня 1974 року. ВАТ "Промiнь" засноване вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 10.01.1995 року №10 шляхом перетворення державного пiдприємства Iванкiвський приладобудiвний завод "Луч" у ВАТ "Промiнь". 14.08.2013 року у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI було змiнено найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Промiнь" на публiчне акцiонерне товариство "Промiнь."

 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось та проводити не планується.
 
82 осiб
 
ПАТ "Промiнь." не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
 
ПАТ "Промiнь." не проводить спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємсва з боку третiх осiб не було
 
Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться за журнально-ордерною системоюз використанням плану рахункiв бухоблiку, затвердженого Наказом Мiнфiна України №186 вiд 19.04.2001 року. Нарахування амортизацiї розпочинається (припиняється) з наступного мiсяця пiсля введення (виведення) основних засобiв в експлуатацiю та здiйснюється пооб"єктно за нормами та методами, передбаченими Податковим кодексом України, що вiдповiдає П(С)БО №7. Облiк запасiв ведеться товариством згiдно з П(СО)БО №9. Придбанi запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю придбання, що складається iз сум, сплачених згiдно з договором постачання за вирахуванням непрямих податкiв та врахуванн ввiзного мита,транспортно-заготiвельних витрат; виробленi запаси - за виробничою собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу, iншому вибуттi, оцiнка їх здiснюється за методом ФIФО. Оцiнка незавершеного виробництва проводиться по варитостi фактично понесених витрат на виробництво продукцiї, що не закiнченi обробкою та складанням.
 
Предметом дiяльностi товариства є:
- розробка та випуск приладiв спецiального призначення i продукцiї промислово-побутового призначення по прямих договорах з зацiкавленими пiдприємствами та органiзацiями;
- виробництво електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування для оброблення iнформацiї;
- монтаж i установлення електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування для оброблення iнформацiї;
- виконання загальних механiчних операцiй.
Основними ринками збуту виготовляємої пiдприємством продукцiї є пiдприємства авiабудiвної галузi.
Метод продажу - є заключення прямих договорiв на поставку готової продукцiї.
Придбання матерiалiв та комплектуючих на виговлення продукцiї, проводиться згiдно заключення договорiв, основнми постачальниками є пiдприємства України.
 
Товариство не планує здiйснювати значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами прапвлiння, афiлiйованими особами не здiйснювались
 
Господарська дiяльнiсть товариства ведеться з використаннямвласних основних засобiв. Основнi засоби мають велику ступiнь зносу. Орендованих основних засобiв товариство не використовує. Враховуючи той факт, що пiдприємсиво розташоване в зонi гарантованого добровiльного вiдселення планiв щодо капiтального будiвництва не має.
 
Вiдсутнiсть державних замовлень. Фiнансовий стан пiдприємства в значнiй мiрi буде залежативiд фiнансування авiацiйної галузi, яке не є стабiльним. Вiдчутною iстотною проблемою для товариства є високий ступiнь зносу обладнання, для оновлення станочного парку товариство не має оборотних коштiв.
 
На протязi звiтного перiоду на пiдприємствi не проводились перевiрки. Штрафи i компенсацiї за порушення законодавства не накладалися.
 
Визначення фiнансового результату у товариствi проводиться щомiсячно. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю придбання. Робочого капiталу для вирiшення проблем у поточному роцi було достатньо.
 
На кiнець звiтного перiоду товариством всi укладенi договори по яким проведенi розрахунки - виконанi.
 
Наступного року товариство планує скорочення запасiв незавершеного виробництва. Щодо iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства на маємо.
 
У звiтному роцi дослiджень та розробок товариство не проводило.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Iнформацiя, яка може бути iстосною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5101 5103 0 0 5101 5103
будівлі та споруди 2151 2151 0 0 2151 2161
машини та обладнання 2416 2395 0 0 2416 2395
транспортні засоби 153 151 0 0 153 151
земельні ділянки
інші 381 406 0 0 381 406
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5101 5103 0 0 5101 5103
Опис Амортизацiя основних засобiв Емiтента нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
- Будiвлi та споруди - 5%;
- Передавальне устаткування - 10%
- Машини та обладнання (обчислювальна технiка) - 20%;
- Транспортнi засоби - 20%;
- Меблi - 20%;
- Iншi - 20%
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 328 739
Статутний капітал (тис. грн.) 107 107
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 107 107
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний перiод здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №485. Розрахунок проведено за даними балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, та 630; Статутний капiтал - рядок 300; Скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360, та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 221 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 102 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 15552 X X
Усього зобов'язань X 15654 X X
Опис: Станом на 31 грудня 2015 поточнi зобов’язання пiдприємства становили 17 659 тис. грн. На протязi 2016 року частина кредиторської заборгованостi за отриманi аванси зменшилася на 2 081 тис. грн., та станом на 31 грудня 2016 становила 15 167 тис. грн. Поточна заборгованiсть з бюджетом збiльшилась i становила на кiнець року 102 тис. грн., що складається з поточної заборгованостi з податку на додану вартiсть 64 тис. грн., по сплатi земельного податку в сумi 28 тис. грн.. та iнших податкiв загальною сумою 10 тис. грн.
Пiдприємство не має простроченої кредиторської заборгованостi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
29.04.2016 04.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Венгер i Партнери"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36852079
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 65, корп. Б, офiс 357
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4363 13.07.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 28.05.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Венгер i Партнери"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36852079
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м.Київ, вул. Чистякiвська,2 офiс 118
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4346 14.07.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 25.08.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
10 березня 2017 року
Адресовано:Акцiонерам та правлiнню ПАТ «Промiнь.»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ«Промiнь.»(далi за текстом Товариство)станом на 31.12.2016у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Промiнь.»станом на 31.12.2016 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування:Публiчне акцiонерне товариство «Промiнь.».
Код ЄДРПОУ: 14311637.
Органiзацiйно-правова форма:Публiчне акцiонерне товариство.
Данi про реєстрацiю:Зареєстроване Реєстрацiйною службою Iванкiвського мiжрайонного управлiння юстицiї Київської областi, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв ААБ №318903, дата проведення первинної державної реєстрацiї 17.09.1997 року,дата останньої реєстрацiйної дiї 09.08.2013 року,номер запису в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України – 1 337 120 0000 000156.
Мiсцезнаходження: Україна, 07200, Київська обл., Iванкiвський район, селище мiського типу Iванкiв, вул. Фрунзе, будинок 53.
Телефон:(044) 915-35-05.

Коди видiв економiчної дiяльностi:
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат;
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у.;
71.20 Технiчнi випробування та дослiдження.
Голова правлiнняТовариства:МальтобарСергiй Володимирович (Трудовий контракт вiд 21.12.2006 р.).
Тимчасово виконуючий обов’язки головного бухгалтера Товариства:Давиденко Наталiя Iванiвна(наказ про призначення №125/К вiд 12.10.2016 р.).
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку та аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України "Про акцiонернi товариства"; "Про цiннi папери та фондовий ринок"; "Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; Податкового кодексу України; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi. Аудитор керувався законодавством України у сферi господарської дiяльностi, а саме Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
В ходi аудиторської перевiрки аудитор використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.), так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-аналiтичнi, узагальнення результатiв аудиту). Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також була здiйснена оцiнка вiдповiдностi принципiв облiку, що застосовувались Товариством, нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.
Для проведення аудиту Товариством надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi (включаючи повний комплект фiнансової звiтностi):
- Статут та установчi документи;
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан)станом на 31.12.2016 р.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2016 р.;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2016 р.;
- Звiт про власний капiтал за 2016 р.;
- Важливi аспекти облiкової полiтики фонду знайшли розкриття у пояснювальних примiтках, якi додаються до пакету фiнансової звiтностi;
- Регiстри бухгалтерського облiку;
- Первиннi бухгалтерськi документи.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персоналПАТ «Промiнь.» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi(МСФЗ)та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. Також управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Ми вважаємо, що зiбраної пiд час аудиторської перевiрки iнформацiї достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, обмежень обсягу роботи аудитора не було. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивноїдумки.
Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю частини незавершеного виробництва, яке передбачає цикл виробництва в декiлька етапiв та на звiтну дату знаходилось на випробовуваннi у замовника, але цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя згiдно наказу про проведення iнвентаризацiї № 24 вiд 26.10.2016 року, якiй ми висловлюємо довiру.
Управлiнський персонал не здiйснив оцiнку на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв та вiдобразив їх за вартiстю придбання. В результатi цього аудитор не мав змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях вартостi активiв, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi результат.
Аудиторський висновок модифiковано вiдповiдним чином.
Умовно–позитивна думка щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Промiнь.»
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Промiнь.» вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2016 р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Окремi питання, щодо фiнансової звiтностi, якi аудитор вважає за необхiдне висвiтлити в цьому аудиторському висновку
Зареєстрований капiтал Товариства складає 106 852,50 (Сто шiсть тисяч вiсiмсот п"ятдесят двi грн.50 коп.) Станом 31 грудня 2016 р. Зареєстрований капiтал Товариства сформовано та сплачено грошовими коштами на загальну суму 106 852,50 (Сто шiсть тисяч вiсiмсот п"ятдесят двi грн.50 коп.). Протягом 2016 року загальна сума зареєстрованого капiталу не змiнювалась. Неоплачений капiтал вiдсутнiй.
Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 106 852,50 грн (Сто шiсть тисяч вiсiмсот п"ятдесят двi грн.50 коп.), кiлькiсть акцiй 427 410 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн.Викуп власних акцiй Товариство за 2016 рiк не здiйснювало. Товариство у 2016 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв.
Станом на 31.12.2016 року загальний розмiр власного капiталу складає 328 тис. грн., що в порiвняннi з початком року є меншим на 411 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок проведених на початок звiтного року коригувань щодо виправлення помилок минулих перiодiв в сумi 394 тис. грн. та отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, збитку в розмiрi 17 тис. грн..
Резервний капiтал станом на 31.12.2016 року в Товариствi не створений. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016 року складає 221 тис. грн., який у порiвняннi з початком 2016 року зменшився на 411 тис. грн..
Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть звiтних даних даним первiсного документообiгу та реєстрам бухгалтерського облiку. Вибранi при тестуваннi операцiї вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдно дiючим законодавчим вимогам
Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервностi функцiонування пiдприємства. Проте, внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi, на дату складання даної звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i як наслiдок , iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їх балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати дiяльностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери» зареєстроване Святошинською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.12.2009. Код ЄДРПОУ: 36852079.
Аудиторська палата України видала ТОВ «АФ «ВIП» свiдоцтво про включення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 4363 вiд 14.07.2010 (видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 14.07.2010 №219/3), яке чинне до 28.05.2020.
ТОВ «АФ «ВIП» має:
• Свiдоцтво НКЦПФР серiї П 000262 про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, строк дiї Свiдоцтва з 16.01.2015 по 28.05.2020;
• Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, №0150 про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, термiн дiї Свiдоцтва з 26 лютого 2015 року по 28 травня 2020 року;
• Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0485, видане згiдно з рiшенням АПУ №300/4 вiд 25.09.2014, чинне до 31.12.2019 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери» включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям проведення обов’язкового аудиту.
Мiсцезнаходження: ТОВ «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери»: 03062, м. Київ, Проспект Перемоги, 65, корпус Б, офiс 357, тел. (044) 223-78-10, (067) 233-93-14, електрона адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт ТОВ «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери» http://afvip.kiev.ua .

Генеральний Директор _________________ Т.В. Сидорчук
( Сертифiкат аудитора № 006567, виданий рiшенням Аудиторської Палати України вiд 23 квiтня 2009 р. № 201/2).

Д/в.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4
членів наглядової ради - акціонерів 4
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Д/в

Д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у наглядовiй радi не створювались
Інші (запишіть) Комiтети у наглядовiй радi не створювались

Данi вiдсутнi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Данi вiдсутнi. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї таким чином.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/вКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ." за ЄДРПОУ 14311637
Територія за КОАТУУ 3222055100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.51
Середня кількість працівників 84
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 07200, Київська обл., Iванкiвський район, смт. Iванкiв, Фрунзе, 53
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 11 11 0
накопичена амортизація 1002 11 11 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 751 177 0
первісна вартість 1011 5101 5103 0
знос 1012 4350 4926 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 41 41 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 792 218 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 14216 12779 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 7 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

432

0

0
з бюджетом 1135 38 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 437 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 13 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2872 2528 0
Усього за розділом II 1195 17596 15764 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 18388 15982 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 107 107 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 632 221 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 739 328 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4 19 0
за розрахунками з бюджетом 1620 78 102 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 23 0
за розрахунками з оплати праці 1630 88 109 0
за одержаними авансами 1635 17248 15167 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 206 170 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 24 64 0
Усього за розділом IІІ 1695 17649 15654 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 18388 15982 0

Примітки д/в
Керівник Мальтобар С.В.
Головний бухгалтер Давиденко Н.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ." за ЄДРПОУ 14311637
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7686 1790
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5991 ) ( 1466 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1695

324
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 153 515
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1804 ) ( 1164 )
Витрати на збут 2150 ( 8 ) ( 112 )
Інші операційні витрати 2180 ( 37 ) ( 27 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 1 ) ( 464 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 16 ) ( 10 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 17 ) ( 474 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 17 ) ( 474 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 17 474

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 865 3380
Витрати на оплату праці 2505 3083 2129
Відрахування на соціальні заходи 2510 614 738
Амортизація 2515 576 74
Інші операційні витрати 2520 1448 298
Разом 2550 6586 6619

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 427410 427410
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Мальтобар С.В.
Головний бухгалтер Давиденко Н.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ." за ЄДРПОУ 14311637
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

7100

4309
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 149 129
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 218 964
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2485 )

( 1589 )
Праці 3105 ( 2580 ) ( 1782 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 605 ) ( 807 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1727 ) ( 1249 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 44 ) ( 27 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 26 -52
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -27 ) ( -14 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -27 -14
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 -66
Залишок коштів на початок року 3405 14 80
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 13 14

Примітки д/в
Керівник Мальтобар С.В.
Головний бухгалтер Мусiєнко О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ." за ЄДРПОУ 14311637
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/в
Керівник Мальтобар С.В.
Головний бухгалтер Мусiєнко О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ПРОМIНЬ." за ЄДРПОУ 14311637
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 107 0 0 0 632 0 0 739
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -394 0 0 -394
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 107 0 0 0 238 0 0 345
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -17 0 0 -17
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -17 0 0 -17
Залишок на кінець року 4300 107 0 0 0 221 0 0 328

Примітки д/в
Керівник Мальтобар С.В.
Головний бухгалтер Мусiєнко О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток


ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ «ПРОМIНЬ.»
Фiнансова звiтнiсть,складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень

1. Загальнi вiдомостi
Публiчне акцiонерне товариство «Промiнь.» зареєстроване 17.09.1997 р. Реєстрацiйною службою Iванкiвського мiжрайонного управлiння юстицiї Київської областi.
Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України: 14311637.
Мiсце знаходження Товариства: 07200, Київська обл., Iванкiвський район, селище мiського типу Iванкiв, вул. Фрунзе, будинок 53.
Предметом дiяльностi ПАТ «Промiнь.» згiдно Статуту є:
- розробка та випуск приладiв спецiального призначення i продукцiї промислово-
побутового призначення по прямих договорах з зацiкавленими пiдприємствами та органiзацiями;
- виробництво (без ремонту) електронно-обчислювальних машин та iншого
устаткування для оброблення iнформацiї;
- монтаж та ремонт електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування
для оброблення iнформацiї;
- виробництво контрольно-вимiрювальної апаратури;
- монтаж та установлення контрольно-вимiрювальної апаратури;
- органiзацiя i виконання грозових i пасажирських перевезень, надання другим
пiдприємствам, органiзацiям та громадянам транспортних послуг, виконання вантажно-розвантажувальних робiт, закупiвля, ремонт, реалiзацiя, технiчне обслуговування, оренда автомобiлiв та iнших транспортних засобiв;
- iнформацiйно-маркетинговi та патентно-лiцензiйнi дослiдження щодо збуту
продукцiї;
- розробка та впровадження програмно-технiчних комплексiв та програмного
забезпечення для ЕОМ рiзного типу;
- первинна переробка комп’ютерної, побутової технiки, оргтехнiки та
промислового обладнання;
- виробництво виробiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї для
обробки iнформацiї з грифом обмеження доступу;
- придбання, перевезення, зберiгання та ввезення, вивезення, вiдпуск,
використання та знищення прекурсорiв;
- збирання, перевезення, зберiгання, оброблення утилiзацiя, видалення,
знешкодження, захоронення небезпечних вiдходiв;
- консультативно-методичнi роботи з усiх аспектiв дiяльностi пiдприємства;
- виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання;
- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть;
- комерцiйна i посередницька дiяльнiсть, в т.ч. при приватизацiї;
- будь-яка iнвестицiйна дiяльнiсть;
- оптова та роздрiбна торгiвля;
- надання послуг населенню;
- операцiї з рухомим та нерухомим майном;
- випуск, реалiзацiя та купiвля цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства
України.
Товариство, вiдповiдно до мети своєї дiяльностi, здiйснює будь-якi види господарської дiяльностi, за винятком заборонених законодавством України.
Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 є:
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат;
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у.;
71.20 Технiчнi випробування та дослiдження.
Стратегiчнi цiлi Товариства. Пiдприємство прагне полiпшити свою позицiю на ринку, зайняти провiдне мiсце в даному сегментi, пiдтримуючи у довгостроковiй перспективi конкурентоспроможнiсть. На ринку з високим рiвнем конкуренцiї Товариство обрало активну модель поведiнки: використовує новi можливостi, а не реагує на змiни, якi вже вiдбулися.
Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштiв.
2. Економiчне середовище, в якому компанiя здiйснює свою дiяльнiсть
Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi, на дату складання даної звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись.
Подiї в Українi 2013-2016 рр. суттєво змiнили нацiональну економiчну ситуацiю. Росiйська вiйськова агресiя (поруч зi всеохоплюючою економiчною агресiєю) стала визначальним фактором дестабiлiзацiї економiчної системи й трансформацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi нашої держави. Можна з впевненiстю говорити, що росiйська агресiя стала фактором значного посилення негативних тенденцiй у динамiцi базових макроекономiчних показникiв (ВВП, курс нацiональної валюти, iнфляцiя, бюджетний дефiцит, золотовалютнi резерви, стратегiчнi запаси окремих видiв ресурсiв). Одним з найбiльш чутливих у цих умовах виявились iноземнi iнвестицiї в умовах трансформацiї iнвестицiйного клiмату України.
Iсторично мiж Україною та Росiєю сформувались тiснi торговельно-економiчнi зв’язки. Не винятком в даному випадку стало й ПАТ «ПРОМIНЬ.», так як значна частка продукцiї експортувалася в Росiю. Наявнiсть збройних заворушень вiдiграє потенцiйно вирiшальну роль у зривi не тiльки торговельних потокiв, а й iноземних iнвестицiй. Конфлiкт на сходi України, звуження або закриття ринку Росiї має вкрай негативний вплив на торговельний, поточний та платiжний баланс країни. Таке поглиблення економiчної кризи призводить до суттєвого зменшення частки експорту.
Аналiз iнвестицiйного клiмату України демонструє негативний вплив росiйської агресiї на економiчну ситуацiю, яка визначає залучення iнвестицiй у державу. Поглиблення економiчної кризи, викликаної збройними заворушеннями, призводить до довготривалої нестабiльностi, що вiдiграє вирiшальну роль у зривi потоку iнвестицiй в українську економiку. Дослiдження iнвестицiйного та економiчного макросередовища України свiдчать про високий ризик iнвестування.
Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i як наслiдок , iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їх балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати дiяльностi.
3. Основнi положення облiкової полiтики
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. За ставку дисконтування приймається величина ринкової процентної ставки можливого банкiвського кредитування на дату розрахунку. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства вiдображаються за методом участi у капiталi у консолiдованiй звiтностi. Вiдповiдно до параграфа 38 МСБО 27 «коли суб'єкт господарювання складає окрему фiнансову звiтнiсть, вiн облiковує iнвестицiї у дочiрнi, спiльно контрольованi i в асоцiйованi пiдприємства або: а) за собiвартiстю, або б) вiдповiдно до МСФЗ 9». При складаннi окремих фiнансових звiтiв вартiсть фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi коригується вiдповiдно до справедливої вартостi з вiдображенням дооцiнки у складi власного капiталу або собiвартостi.
Згiдно з МСБО 39, iнвестицiя розглядається як фiнансовий актив, доступний для продажу i має оцiнюватися за справедливою вартiстю з вiдображенням дооцiнки у складi власного капiталу.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв, торговельна кредиторська заборгованiсть, векселi виданi.
Первiсно фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, виконання робiт, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активом.
Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
- Будiвлi та споруди - 5%;
- Передавальне устаткування - 10%
- Машини та обладнання (обчислювальна технiка) - 20%;
- Транспортнi засоби - 20%;
- Меблi - 20%;
- Iншi - 20%
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Ознаки знецiнення.
Зовнiшнi:
- Значне зниження ринкової вартостi активу;
- Значнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному чи
законодавчому середовищi, у якому працює Пiдприємство;
- Зростання вiдсоткових ставок або iнших ринкових норм дохiдностi, якi впливають на оцiнку рентабельностi активiв Пiдприємства;
- Оголошенi чистi активи Пiдприємства перевищують її ринкову капiталiзацiю. Внутрiшнi:
- Моральне старiння чи фiзичний знос, що впливають на актив;
- Значнi негативнi змiни, що впливають на актив, такi як плани припинити чи реструктуризувати окремi види дiяльностi;
- Система внутрiшньої звiтностi показує чи прогнозує низькi показники роботи окремих активiв чи органiзацiйних одиниць.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо ж вони не можуть бути проданi окремо, то об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю у випадку, якщо спiввiдношення мiж цими частками становить не бiльше 10%. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi собiвартостi (за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) у вiдповiдностi до МСБО №16.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату рiчної звiтностi й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики

Товариство робить оцiнки й допущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, що вiдображаються у наступному звiтному перiодi. Оцiнки й припущення аналiзуються на постiйнiй основi й ґрунтуються на досвiдi керiвництва й iнших факторiв, включаючи очiкування вiдносно майбутнiх подiй, якi, на думку керiвництва, є обґрунтованими у свiтлi поточних обставин. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво також використовує професiйнi судження й оцiнки. Такi судження також включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Компанiї.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки. У якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використається iнформацiя зi спостережуваних ринкiв, однак у тих випадках, коли це не представляється практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик. Змiни в припущеннях вiдносно даних факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi .
Ризики, пов’язанi з податковим та iншим законодавством
Законодавство України щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, продовжує розвиватися. Законодавчi акти та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Не рiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Товариство вважає, що воно дотримувалося всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки i вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї того, що не були поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
5. Валюта звiтностi
Функцiональною валютою i валютою надання звiтностi є українська гривня.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” не проведено.
Управлiнський персонал компанiї прийняв рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Зокрема, проаналiзувавши критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк.
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначене iнше.
6. Застосування нових та змiнених стандартiв та iнтерпретацiй
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31.12.2016 року.
Нещодавно прийнятi стандарти
Застосовнi для звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Новi стандарти
МСФЗ (IFRS) 14 Рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць
Змiненi стандарти
МСФЗ (IFRS) 11 Облiк придбання частки в спiльних операцiях, дiяльнiсть яких являє собою бiзнес
МСФЗ (IАS) 16 та
МСФЗ (IАS) 38 Допустимi методи амортизацiї
МСФЗ (IАS) 16 та
МСФЗ (IАS) 41 Змiни облiку сiльськогосподарських плодових культур
МСФЗ (IАS) 27 Поправки, що дозволяють застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi
МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IАS) 28 Застосування виключення з вимоги про консолiдацiю для iнвестицiйних органiзацiй
Рiзнi Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.
МСФЗ (IАS) 1 Поправки в рамках iнiцiативи в сферi розкриття iнформацiї
В цiй фiнансовiй звiтностi Компанiя не застосовувала змiненi стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слiд читати стандарти, якi набудуть чинностi пiсля дати звiтностi.
Наступнi новi стандарти i змiни iснуючих стандартiв та iнтерпретацiї, що доступнi для дострокового застосування в звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, Товариство не застосовувало достроково:
Новi та змiненi Стандарти Застосовнi у звiтностi
за роки, якi почнуться не ранiше
МСФЗ
(IFRS) 7 Розкриття додаткової iнформацiї (та наступнi поправки) у зв’язку з прийняттям МСФЗ (IFRS) 9 одночасно iз застосуванням
МСФЗ (IFRS) 9
МСФЗ
(IFRS) 9 Фiнансовi iнструменти 1 сiчня 2018 року
МСФЗ
(IFRS) 15 Виручка за договорами з покупцями 1 сiчня 2018 року
МСФЗ
(IFRS) 10 МСФЗ
(IАS) 28 Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством У груднi 2015 року РМСФЗ прийняла рiшення вiдкласти вступ в силу поправок на невизначений термiн. При цьому допускається дострокове застосування
МСФЗ
(IFRS) 16 Оренда 1 сiчня 2019 року
МСФЗ (IАS) 12 Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року
МСФЗ (IАS) 7 Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї 1 сiчня 2017 року
МСФЗ
(IFRS) 15 Роз’яснення до МСФЗ (IFRS) 15 1 сiчня 2018 року
МСФЗ
(IFRS) 2 Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатам, заснованим на акцiях 1 сiчня 2018 року
В даний час керiвництво оцiнює вплив змiнених стандартiв на фiнансову звiтнiсть.
7. Основнi засоби
Назва Будiвлi Машини та облад нання Транс порт Меблi та прилади, iнстру менти Iншi основнi засоби Незавер шене будiвниц тво Всього
Залишок на 31 грудня 2015 року 2151 2416 153 326 27 28 5 101
Надходження 12 41 53
Вибуло 33 2 15 1 51
Залишок на 31 грудня 2016 року 2151 2395 151 352 26 28 5 103

Товариством у 2016 роцi були придбанi матерiальнi активи, а саме, комп’ютерна технiка на суму 41,1 тис. грн. та обладнання (насоси) в сумi 12,3 тис. грн. Матерiальнi активи, якi не вiдповiдають критерiям визнання як основних засобiв та якi не мають мiсця для вiдображення на балансi пiдприємства у виглядi матерiальних активiв, в сумi 49,3 тис. грн. були списанi в повному обсязi на поточнi витрати пiдприємства, частина основних засобiв в сумi 1,7 тис. грн. було переведено до складу запасiв.
8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Найменування Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Акцiї ПАТ «Райффайзен банк Аваль» 41 41
Всього 41 41
Станом на 31.12.2016 р. Пiдприємство являлось власником акцiй ПАТ «Райффайзен банк Аваль» загальною вартiстю 41 тис. грн., що складає 0,0041% статутного фонду банку.
9. Нематерiальнi активи
Найменування Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Програмне забезпечення Microsoft Windows XP 3 3
Програмне забезпечення 8 8
У 2016 роцi у складi нематерiальних активiв змiн не було.
10. Запаси
Найменування Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 1 106 934
Паливо 4 4
Тара й тарнi матерiали 11 2
Запаснi частини 4 9
Iншi матерiали 124 220
Незавершене виробництво 11 351 12 820
Готова продукцiя 179 179
Товари на складi 0 48
Всього 12 779 14 216

Станом на 31.12.2016 року залишки запасiв зменшились на 1 437 тис. грн.. 88,8% запасiв складає незавершене виробництво. Пiсля завершення процесу виробництва, готова продукцiя буде передана Замовнику в рахунок отриманої передплати.
11. Короткострокова дебiторська заборгованiсть
Найменування Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Торговельна дебiторська заборгованiсть 7 0
Аванси виданi 0 24
Розрахунки з бюджетом 0 38
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 437 668
Резерви пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 0 (236)
Чиста вартiсть короткострокової дебiторської заборгованостi 444 494
Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:
Найменування Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
До 90 днiв 0 0
90-180 днiв 0 0
Бiльше 180 днiв 0 236
Всього 0 236
Станом на 31 грудня 2016 року прострочена заборгованiсть вiдсутня
На звiтну дату Товариство не має тимчасових податкових рiзниць.
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Розрахунковi рахунки в банках Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Поточний рахунок в нацiональнiй валютi 13 14
13. Поточнi зобов’язання та забезпечення
Найменування Станом на 31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Поточна кредиторська заборгованiсть
- товари, роботи, послуги 19 4
- з бюджетом 102 78
- за авансами 15 167 17 248
- розрахунками зi страхування 23 1
- розрахунками з оплати працi 109 88
Iншi поточнi зобов’язання 64 24
Станом на 31 грудня 2015 поточнi зобов’язання пiдприємства становили 17 443 тис. грн.. На протязi 2016 року частина кредиторської заборгованостi за отриманi аванси зменшилася на 2 081 тис. грн., та станом на 31 грудня 2016 становила 15 167 тис. грн.. Поточна заборгованiсть з бюджетом збiльшилась i становила на кiнець року 102 тис. грн., що складається з поточної заборгованостi з податку на додану вартiсть 64 тис. грн., по сплатi земельного податку в сумi 28 тис. грн.. та iнших податкiв загальною сумою 10 тис. грн. Пiдприємство не має простроченої кредиторської заборгованостi.
14. Статутний капiтал.
Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований i повнiстю оплачений статутний капiтал Товариства складається з 427 410 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,25 гривень, що вiдповiдно становить 106 852,50 гривень. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Глобальний сертифiкат депоновано у депозитарiї ВАТ «НДУ». Депозитарiй - кореспондент - ПрАТ «ВДЦП». Рахунки в цiнних паперах акцiонерiв Пiдприємства ведеться зберiгачем ПрАТ «IК «Ромекс-iнвест» на пiдставi чинної лiцензiї. Нижче представлений склад акцiонерiв Товариства станом на 31 грудня 2015 та на 31 грудня 2016 рокiв.
грн.
Акцiонери товариства 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Частка, % Сума Частка, % Сума
Юридична особа:
ДТ «Iнко енл Софiя траст» 1,1698 1 249,96 1,1698 1 249,96
Фiзичнi особи: 2 181 осiб 98,8302 105 602,54 98,8302 105 602,54
Разом статутний капiтал 100 106 852,50 100 106 852,50
15. Виручка вiд реалiзацiї
Найменування за 2016 рiк за 2015 рiк
Реалiзацiя готової продукцiї та виконанi роботи 7 686 1 790
Надання в оренду примiщень 122 177
Реалiзацiя запасiв 31 416
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 0 25
Всього 7 839 2 408

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї у 2016 роцi склала 8 232 тис. грн., але дана сума включала в себе непрямi податки 1 372 тис. грн., а саме, суми податку на додану вартiсть. Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2016 рiк без врахування непрямих податкiв становить 6 860 тис. грн.. Виручка вiд реалiзацiї робiт i послуг у 2016 роцi склала 991 тис. грн., в тому числi непрямi податки 165 тис. грн., а саме, сума податку на додану вартiсть. Виручка вiд надання в оренду примiщень за 2016 рiк склала 146 тис. грн. з врахуванням податку на додану вартiсть. Дана виручка без ПДВ становить 122 тис. грн..
Iншi доходи отриманi Пiдприємством вiд списання кредиторської заборгованостi та реалiзацiї оборотних активiв.
16. Собiвартiсть реалiзацiї
Найменування за 2016 рiк за 2015 рiк
Сировина та матерiали 2 249 581
Витрати на персонал 1 560 332
Амортизацiя 83 8
Витрати на послуги стороннiх органiзацiй 2 099 545
Всього 5 991 1466
Облiк собiвартостi готової продукцiї Товариство веде згiдно затвердженого Стандарту пiдприємства про ведення на пiдприємствi облiку виробничої собiвартостi продукцiї, яка реалiзується (робiт, послуг).
17. Адмiнiстративнi витрати
Перелiк витрат по статтям за 2016 рiк за 2015 рiк
Амортизацiя НМА та ОЗ 43 14
Оплата працi та нарахування на неї 1078 656
Податки та збори 334 238
Послуги стороннiх органiзацiй 257 101
Iншi витрати 92 155
Всього 1 804 1164
Аналiз адмiнiстративних витрат свiдчить, що найбiльшу питому вагу в витратах складає оплата працi з нарахуваннями 60 % в 2016 роцi та 56 % в 2015 роцi. Основну частину в статi витрат податки та збори складає орендна плата за землю, а саме 330 тис. грн..
18. Витрати на збут
Перелiк витрат по статтям за 2016 рiк за 2015 рiк
Оплата працi та нарахування на неї
0 35
Послуги стороннiх органiзацiй 8 3
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 0 74
Всього 8 112
19. Iншi витрати
Перелiк витрат по статтям за 2016 рiк за 2015 рiк
Витрати вiд списання МНМА та сторнування зносу 3 0
Витрати вiд списання дебiторської заборгованостi 0 0
Iншi витрати 13 10
Всього 16 10
20. Податок на прибуток
Найменування за 2016 рiк за 2015 рiк
Податок на прибуток 0 0
Вiдкладений податок на прибуток 0 0
Всього 0 0

За 2016 та 2015 звiтнi роки Товариство отримало збиток, тому податок на прибуток не нараховувався.
На звiтну дату Товариство не має тимчасових податкових рiзниць.
21. Резерви майбутнiх витрат та платежiв
Найменування Станом на
31 грудня 2016 Станом на 31 грудня 2015
Нарахування резерву на виплату вiдпусток 170 206
22. Рекласифiкацiя статей та виправлення помилок попереднього перiоду
Товариство здiйснило рекласифiкацiю статi "Транспортнi засоби" станом на 31 грудня 2016 року у сумi 1,7 тис. грн. та вiднесло у статтю "Запаси".
У 2016 роцi було здiйснення виправлення помилок попереднiх перiодiв на загальну суму 394,0 тис. грн., а саме: перераховано суму амортизацiї за попереднi звiтнi перiоди та списано матерiальнi активи, якi не вiдповiдають критерiях їх визнання як основних засобiв.
У зв'язку iз не суттєвiстю сум, Товариство не надає ретроспективне подання iнформацiї за минулi перiодi.
23. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1. рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2. рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано
3. рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi (за допомогою бiржi, дилера, брокера, промислової групи, служби iнформацiї про цiни або регулювального агентства) та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя на дату балансу з цим iнструментом (тобто без модифiкацiї або перепакування iнструмента) на найсприятливiшому активному ринку, до якого суб'єкт господарювання має безпосереднiй доступ. Проте суб'єкт господарювання коригує цiну на сприятливiшому ринку для вiдображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента мiж рiзними iнструментами, якi вiдкрито купуються та продаються на цьому ринку, та iнструментом, що його оцiнюють. Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартостi i якщо вони iснують, їх застосовують для оцiнки фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання –визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше –данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично Товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок
за справедливою вартiстю
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод
оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Iнструменти
капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий,
витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська
заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi
зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки
справедливої вартостi
Класи активiв
та
зобов’язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають
котирування, та
спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають
котирувань, але
спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають
котирувань i не є
спостережуваними) Усього
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Дата оцiнки 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 41 41 - - - - 41 41
Iнша дебiторська заборгованiсть - - - - 437 24 437 24

У 2016 роцi та в попередньому 2015 роцi переведень мiж рiвнями iєрархiї не було.

Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних
3-го рiвня iєрархiї
Класи активiв,
оцiнених за
справедливою
вартiстю з
використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2015 Придбання
(продажi) Залишки станом
на 31.12.2016
Стаття (статтi) у
прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або
збитки визнанi
Iнша дебiторська заборгованiсть 24 413 437
-
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
24. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
З метою даної фiнансової звiтностi, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати або значно впливати на фiнансовi й операцiйнi рiшення iншої сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони». При рiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу змiст взаємин сторiн, а не тiльки їхня юридична форма. Для цiлей даних фiнансових звiтiв Пiдприємство, власники Пiдприємства, що володiють частками в статутному капiталi бiльшими нiж 20%, та вище керiвництво Пiдприємства вважаються пов'язаними сторонами.
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiєю;
• асоцiйованi компанiї;
• спiльнi пiдприємства, у яких Компанiя є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Компанiї;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• компанiї, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Компанiї;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Компанiї або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанiї.
Протягом 2016 року Компанiя здiйснювало операцiї з пов’язаними особами, а саме: здiйснена виплата заробiтної плати Головi Правлiння згiдно штатному розкладу.
25. Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиком – процес прийняття рiшень i здiйснення заходiв, спрямованих на забезпечення мiнiмально можливого (припустимого) ризику.
Функцiя управлiння ризиками Пiдприємство здiйснюється вiдносно фiнансових, операцiйних та юридичних ризикiв. фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик, ризик змiни процентної ставки та iнший цiновий ризик ), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв. Управлiння операцiйним та юридичним ризиками має забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур Пiдприємства в цiлях мiнiмiзацiї даних ризикiв.
Кредитний ризик
Товариство схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом принесе фiнансовий збиток iншiй сторонi, так як не зможе виконати своє зобов’язання. Схильнiсть до кредитного ризику виникає в результатi продажу Товариством продукцiї на умовах вiдстрочки платежу та вчинення iнших угод з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Поточнi зобов’язання i забезпечення На 31.12.2016 На 31.12.2015
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть:
Поточна кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 15 484
15 167 17 443
17 248
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всi зобов’язання при настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.
Ризик змiни цiн
Ризик змiни цiн полягає в тому, що поточний або майбутнiй прибуток Товариства може пiддатися негативному впливу змiн ринкових цiн на вироблене обладнання. Зниження цiн може призвести до зниження чистого прибутку i грошових потокiв. Товариство на регулярнiй основi оцiнює можливi сценарiї майбутнiх коливань цiн на товари та їх вплив на операцiйнi та iнвестицiйнi рiшення. Однак, в умовах поточної економiчної ситуацiї оцiнки керiвництва можуть значно вiдрiзнятися вiд фактичного впливу змiни цiн на товари на фiнансове становище Компанiї.
Ризик управлiння капiталом
Основними елементами управлiння капiталом керiвництво вважає власнi i позиковi кошти. Для збереження i коригування структури капiталу Товариство переглядає свою iнвестицiйну програму, залучає новi i погашає iснуючi позики i кредити, продає непрофiльнi активи. Керiвництво Товариства щомiсячно аналiзує позики рентабельностi капiталу, довгострокової фiнансової стiйкостi i фiнансового лiвереджу на пiдставi даних про величину прибутку та iнформацiї по кредитному портфелю.
26. Звiтнiсть за сегментами
Пiдприємство має лише один операцiйний сегмент - виробництво компонентiв приладiв до лiтакiв для реалiзацiї українському пiдприємству, що знаходиться у м. Києвi. Надання в оренду власного нерухомого майна пiд офiснi, складськi, виробничi примiщення українським пiдприємствам, що знаходяться в смт. Iванкiв - становить лише: у 2016 р. – 1,6 % вiд загального доходу за рiк, за 2015 р. - 7 %. Тому видiлення звiтного сегменту по цьому виду дiяльностi МСБО не передбачено. Iнших видiв доходiв на постiйнiй основi Пiдприємство не має.
Щодо збутових сегментiв - Пiдприємство постачає продукцiю пiд замовлення одному покупцю - резиденту України, тому приводу для видiлення географiчних сегментiв в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi теж немає.
В управлiнському облiку керiвництво Пiдприємства також не визначало операцiйних сегментiв.
На пiдставi приведеного вище Пiдприємство вважає недоцiльним складати звiтнiсть за одним сегментом дiяльностi (витрати на його складання перевищують кориснiсть отриманої iнформацiї на її основi).
27. Подiї пiсля дати Балансу
Подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу та якi могли вплинути на показники фiнансової звiтностi, не було.
28. Безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть, що додається, була пiдготовлена виходячи з принципу безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в звичайному порядку. Здатнiсть Пiдприємства реалiзовувати свої активи, а також її дiяльнiсть в майбутньому можуть бути схильнi до значного впливу поточної i майбутньої економiчної ситуацiї в країнi. Фiнансова звiтнiсть, що додається, не мiстить коригувань, необхiдних у тому випадку, якщо б Пiдприємство не могло продовжувати свою дiяльнiсть вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвник ____________________ Мальтобар С.В.

Головний бухгалтер __________________ Давиденко Н.I.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток