Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Мальтобар Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМIНЬ.»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
07200, Україна, Київська область, смт. Iванкiв, вул. Фрунзе, 53
4. Код за ЄДРПОУ
14311637
5. Міжміський код та телефон, факс
(04591)53505 (04591)53505
6. Електронна поштова адреса
oaopromin@oaopromin.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.oaopromin.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2017 припинено повноваження голова Ревiзiйної комiсiї Вакулiна Валентина Федорiвна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами ПАТ «Промiнь.» 24.04.2017р., протокол №21вiд 24.04.2017р. Посадова особа, Вакулiна Валентина Федорiвна, яка займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї з 22 квiтня 2016 року по 24 квiтня 2017 року припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
24.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Давиденко Наталiя Iванiвна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами ПАТ «Промiнь.» 24.04.2017р., протокол №21вiд 24.04.2017р.
Посадова особа, Давиденко Наталiя Iванiвна, яка займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 22 квiтня 2016 року по 24 квiтня 2017 року припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
24.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Бiлозуб Наталiя Вiталiївна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами ПАТ «Промiнь.» 24.04.2017р., протокол №21вiд 24.04.2017р.
Посадова особа, Бiлозуб Наталiя Вiталiївна, яка займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 22 квiтня 2016 року по 24 квiтня 2017 року припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
24.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Вакулiна Валентина Федорiвна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами ПАТ «Промiнь.» 24.04.2017р., протокол №21вiд 24.04.2017р. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї на строк дiї повноважень до 24 квiтня 2020 року обрана Вакулiна Валентина Федорiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала iншi посади, а саме: начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Промiнь.». Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
24.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Бiлозуб Наталiя Вiталiївна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами ПАТ «Промiнь.» 24.04.2017р., протокол №21вiд 24.04.2017р.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї на строк дiї повноважень до 24 квiтня 2020 року обрана Бiлозуб Наталiя Вiталiївна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала iншi посади, а саме: з 01.03. 2011 р. по 21.07.2012 р. – iнженер-технолог ПАТ «Промiнь.», з 21.07.2012 р. – iнженер-технолог 2-ї категорiї ПАТ « Промiнь.». Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
24.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Лапушенко Валентина Миколаївна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами ПАТ «Промiнь.» 24.04.2017р., протокол №21вiд 24.04.2017р.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї на строк дiї повноважень до 24 квiтня 2020 року обрана Лапушенко Валентина Миколаївна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала iншi посади, а саме: з 01.01.2012 р.по 01.01.2017 р. – касир ПАТ «Промiнь.», з 01.01.2017 р. – бухгалтер ПАТ «Промiнь.». Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.