Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Мальтобар Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМIНЬ.»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
07201, Україна, Київська область, смт. Iванкiв, вул. Фрунзе, 53
4. Код за ЄДРПОУ
14311637
5. Міжміський код та телефон, факс
(04591)53505 (04591)53505
6. Електронна поштова адреса
oaopromin@oaopromin.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 96 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 24.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.oaopromin.com.ua в мережі Інтернет 24.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.05.2017 обрано голова Ревiзiйної комiсiї Вакулiна Валентина Федорiвна
0.01474
Зміст інформації:
Рiшення прийнято членами ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнь.» 23.05.2017р., протокол №12 засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ "Промiнь. вiд 23.05.2017 року. На посаду голови Ревiзiйної комiсiї на строк дiї повноважень до 24 квiтня 2020 року обрана Вакулiна Валентина Федорiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала iншi посади, а саме: начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Промiнь.». Частка в статутному капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.