Основнi показники


  

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "ПРОМІНЬ."  за 2015 рік  (тис. грн.)

найменування показника

період

звітний

попередній

усього активів

18654

16605

основні засоби

754

818

Незавершені капітальні інвестиції

28

28

Інші фінансові інвестиції

41

41

довгострокові фінансові інвестиції

 

 

запаси

14214

12349

сумарна дебіторська заборгованість

3603

3289

грошові кошти та їх еквіваленти

14

80

нерозподілений прибуток

-3577

-3087

власний капітал

4476

4476

статутний капітал

107

107

довгострокові зобов'язання

 

 

поточні зобов'язання

17442

15109

чистий прибуток (збиток)

-490

-202

середньорічна кількість акцій (шт.)

427410

427410

кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

86

 Голова правління  ПАТ "ПРОМІНЬ."     Мальтобар Сергій Володимирович